Stadgar för Blekinge Frivilliga Samhällsarbetare.

1 . Föreningens namn är  Blekinge frivilliga samhällsarbetare.

Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, särskilt förordnad vårdnadshavare, god man och förvaltare samt besökare på häkten och anstalter.

Föreningens arbete bygger på ett erkännande av alla människors lika värde.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obundet.

Mål.

2 . Föreningen ska organisera frivilliga samhällsarbetare och andra för socialt engagemang intresserade. Föreningen ska erbjuda medlemmarna gemenskap, utbildning, information, erfarenhetsutbyte och stöd för att öka delaktighet och kompetens.

Årsmöte.

3 . Föreningen skall senast 31:e mars varje år genomföra årsmöte. Kallelse till årsmöte ska ske minst två veckor före möte.

4 . Rösträtt vid års-eller medlemsmöte kan utövas endast av närvarande medlem.

5 . Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska de beslut gälla som biträds av årsmötesordförande. Alla val sker öppet om inte någon medlem begär sluten omröstning.

6 . Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i följande frågor under årsmötet:

Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse,

       9 . Beslut om verksamhetsplan och budget.

 1. Behandling av förslag från styrelsen och motioner.
 2. Val av:
 3. ordförande för två år.
 4. kassör för två år.
 5. ledamöter för två år
 6. suppleanter
 7. revisorer
 8. revisors / suppleant
 9. valberedning, varav en sammankallande.
 10. ev. val till regional sammanslutning/distrikt
 11. ombud och suppleant till förbundets årsmöte.
 12. Årsmötet avslutas.

Styrelsen

 1. Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar samt förbundsårsmötes och föreningsårsmötesbeslut.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning, det vill säga verksamhet och ekonomi.

Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter dock minst 3 och minst 1 suppleant.   Vid första styrelseval efter start av förening väljs hälften av ledamöterna på 1 år.

 1. Föreningsstyrelsen konstituerar sig efter eget beslut. Styrelsen ska inom sig utse en firmatecknare.
 2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när en majoritet av ledamöter så begär., dock minst fyra gånger per år.
 3. Behandling av revisorernas berättelse och Beslut om ansvarsfrihet för styrelse.

  7 . Ärenden som senast fjorton dagar före årsmötet lämnats till styrelsen skall behandlas av årsmötet. ( Punkt 10 på dagordningen )

  Valberedning

  8 . För att förbereda val till styrelsen utser årsmötet en valberedning bestående av det antal ledamöter som årsmötet bestämmer.

  Valberedningens förslag ska vara föreningens styrelse och medlemmar tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.

  Extra årsmöte

  9 . Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av antalet medlemmar begär detta.

  Extra årsmöte har endast rätt att behandla de ärenden som föranlett dess inkallande.

  Dagordning vid årsmöte

  1. Vid årsmötet ska följande frågor behandlas;

         1 . Årsmötet öppnas

         2 . Beslut om årsmötet är behörigt utlyst.

         3 . fastställande av dagordning.

         4 . Val av årsmötesfunktionärer;

  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Protokolljusterare tillika rösträknare

         5 . Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

         6 . Behandling av revisorernas berättelse.

         7 . Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

         8 . Beslut om årsavgift för nästkommande år.

 

Revision

 1. Årsmötet väljer revisorer. Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och ekonomi.   Kalenderår är räkenskapsår.

Styrelsen ska hålla föreningens ekonomi samt protokoll tillgängliga för granskning av revisorerna. Av förbundsstyrelsen utsedd representant har rätt att granska föreningens ekonomi.

Styrelsen ska överlämna berättelser över verksamhet och ekonomi till revisorerna minst en månad före årsmötet.

Senast tre veckor innan årsmöte ska revisionen vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen.

Uteslutning av medlem

 1. Medlem som inte följer dessa stadgar eller organisationens beslut och motarbetar föreningens syften kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen har också rätt att utesluta medlem som inte betalar årsavgiften.

Uteslutning avgörs av medlemsmöte sedan berörd medlem haft möjlighet att yttra sig i ärendet.

Ändring av stadgar

16 . Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmötet och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring.

Upplösning av förening

 1. För att förening ska kunna upplösas fordras att beslut därom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte, samt att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid vardera tillfället står bakom beslutet.

I händelse av upplösning av förening ska tillgångar och handlingar överföras till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare såvida inte upplösningen innebär sammanslagning med annan förening inom förbundet.

Stadgarna antagna vid årsmöte 2014-03-20

Copyright © All rights reserved.