Olycksfalls - och krisförsäkring

Ingår i din medlemsavgift

- Försäkringen gäller under lekmannauppdrag så som God man och Förvaltare

- Försäkringen gäller även under direkt färd till och från uppdrag

 Försäkringsbrev

Ansvarsförsäkring

- Försäkringen kan tecknas som tillval vid din medlemsansökan och gäller för God man och Förvaltare (kostnad 155 kr/år)

- Försäkringen har tagits fram därför att det idag inte finns något försäkringsskydd  som ersätter skadeståndsanspråk som huvudmän kan ställa mot sin Gode man/Förvaltare

- Eftersom det är huvudmannen som är Gode mannens/Förvaltarens uppdragsgivare så gäller inte kommunens försäkringar och den hemförsäkring, som man oftast har som privatperson, gäller inte heller under dessa omständigheter.

 Försäkringsbrev

Rättsskydd

Försäkringen betalar de ombudskostnader som kan uppstå när en God man/Förvaltare behöver juridisk hjälp om en huvudman eller dennes anhöriga ställer ett skadeståndsanspråk.

 

Ren förmögenhetsskada

Försäkringen gäller för ekonomisk skada som en God man/Förvaltare kan orsaka för sin huvudman genom att vara vårdslös. Exempel på det kan vara att man förvaltat kapital på ett felaktigt sätt eller glömt att söka ett bidrag som huvudmannen har rätt till. Huvudmannen kan då ställa den Gode mannen/Förvaltaren till ansvar och möjlighet finns då att få ersättning från försäkringen.

 

För er som har en huvudman som har ex.vis hemtjänst

Den huvudman som har lämnat ut nyckel till hemtjänst bör se över sina villkor i hemförsäkringen.

I villkoren ska finnas en paragraf under huvudrubriken Stöld och skadegörelse i bostad som avser:

Utökat skydd om du har stöd i bostaden

"Har du stöd i bostaden enligt socialtjänstlagen eller får insatser i bostaden enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade eller får hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen, gäller försäkringen vid stöld i bostaden även om gärningsmannen inte tagit sig in olovligen"

Finns inte denna text är det risk för att försäkringen inte kommer att ersätta ev. stöld av pengar eller skadegörelse/stöld av föremål.

 

Har Du frågor om försäkringarna så ta kontakt med Kristina Engström

stina@vbfriviliga.se     eller  072-5601226                              

 

 

 

Copyright © All rights reserved.